LCIѻ C6.6H

[2014.08.19] o
sĥͲLannettѻQёC6.6HAfwiĥ|u׷~ZNӥwC

iMTjsĥͲLannett(NLCI)ѻQёC6.6HAfwiĥ|u׷~ZNӥwC

wiĥ|u׷~Zӹw

`]bOLannettܡAI6멳uסACѬէQNG6064PAP⦬JN81,00UCRwC42PAJ4,020UC

LannettN|b827餽Բӥu׷~ZALannettQ̰10H41.77A40.4A2.56.6HCӤqѻb72鴿ɦ51.19vAֿn26HAL~HӤ15HA{ӦPɴд500ƥu5.8HC

Lannett̷snAOoꭹ~Ī޲zPNA㥦_XhQm(Oxycodone Hydrochloride)AqӸѨMɨ~CӤqwƤ뤺K|sC

Qmଥѩq1910~N}l@AҥHqѬꭹ~Ī޲zCӧb2012~ťTϥθġALannettHYWDC

Cѥ污IooԲӸTC

hg٭nD
w[
ѤW0.8%A[Ѥ0.22%AT׸CChɬɧOOTޡBu~M(LѤW)Aa^ɧOOOM෽(oU)C... Ա

P vҦ P o
Copyright © 2014 mingpaotor.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Toronto Chinese Newspaper

1355 Huntingwood Drive, Scarborough, Ontario, Canada M1S 3J1 | Tel.: (416) 321-0088 | Fax: (416) 321-9663 | Advertising Hotline Tel: (416) 673-8250